Site icon מימוש זכויות רפואיות

זכויות רפואיות במהלך ההריון

זכויות בהריון

היריון אינו מחלה ונשים הרות לא נחשבות כחולות, ובכל זאת בתקופת ההיריון האישה עוברת שינויים גופניים, שיכולים להשפיע על מצב בריאותה. מכיוון שהיריון הוא דבר חשוב ויקר, נשים הרות צריכות לשמור על גופן ועל בריאותן, לשם תקינות ההיריון ובריאות העוברים.

 

זכויות רפואיות בקופות חולים בזמן הריון

ההיריון מחולק לשלבים בהם האישה צריכה לעבור בדיקות שונות לצורך בריאות העובר ותקינות ההיריון. קופות החולים ממנות חלק מהבדיקות, ובחלק אחר שלהן יש השתתפות בעלויות.

זכויות נשים עובדות בזמן הריון

נשים הרות שעובדות זכאיות למספר הטבות במסגרת הזכויות הרפואיות עקב ההיריון:

זכויות רפואיות בהריון – שמירת הריון

יש מקרים בהם ההריונות מסתבכים ונשקפת סכנה לאם ולעובר, ואז האישה חייבת לשמור על גופה לבל יופסק ההיריון. במקרים כאלה, על האישה להפסיק כל פעילות וכל עבודה שהיא עושה ולהתחיל תקופה של שמירת היריון. בעבור התקופה שבה האישה מחויבת לשמירת היריון היא מקבלת "גמלת שמירת היריון" שהיא תשלום עבור התקופה בה האישה שוהה בביתה על מנת לפצותה מבחינה כספית על כך שאיבדה משכרה באותה תקופה.

"גמלת שמירת היריון" משולמת מביטוח לאומי בגובה המשכורת אותה קיבלה האישה ממקום עבודתה בשלושת החודשים שקדמו להפסקת העבודה. הגורם שקובע כי האישה צריכה להיות בשמירת היריון הוא הרופא האישי המטפל בה .

נשים שזכאיות לקבל "גמלת שמירת היריון" חייבות להיות נשים עובדות תושבות המדינה (שכירות או עצמאיות) ששולמו עבורן דמי ביטוח לאומי על שישה חודשים לפחות מ- 14 החודשים שקדמו ליום בו נאלצו להפסיק לעבור עקב הצורך בשמירת היריון. נשים אלו צריכות להציג לביטוח לאומי אישור מרופא מומחה למחלות נשים ולידה, שקבע כי עליהן לצאת לתקופה של 30 ימים ברציפות בגין שמירת היריון. נשים שמעוניינות לקבל את "גמלת שמירת ההיריון" מביטוח לאומי, לא תוכלנה לקבל תשלומים עבור שמירת ההיריון מכל גורם אחר.

במידה והאישה נאלצת להישאר בביתה לצורך שמירת היריון יותר מ- 30 ימים והרופא המליץ על כך, היא זכאית לקבל "גמלת שמירת היריון" עבור תקופה נוספת אם הייתה בשמירת היריון במשך 14 ימים או יותר ברציפות.

למידע נוסף:

דמי מחלה

זכויות רפואיות לאם

Exit mobile version