Site icon מימוש זכויות רפואיות

זכויות בעלי צרכים מיוחדים

בעל צרכים מיוחדים

ילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחד משתייכים לפלח חלש של האוכלוסייה בישראל. אנשים אלה יכולים להיות אוטיסטים, בעלי פיגור שכלי, נכים בדרגות שונות, עיוורים או בעלי לקויות שונות נוספות אשר גורמות למוגבלויות שונות.

אנשים בעלי צרכים מיוחדים זקוקים למסגרות תומכות ומלוות לאורך כל חייהם, כדי שיוכלו להתקיים בחברה האנושית בצורה ראויה ומכובדת. עקב מצבם, ניתנות לאנשים אלה זכויות רבות הנובעות מהבעיות הרפואיות מהן הם סובלים.

זכויות רפואיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים

1. המסגרת הלימודית בה מתחנך הילד בעל הצרכים המיוחדים מתנה את השתתפותו בליווי מטפל לצורך עזרה פיזית.

2. הילד זקוק להשגחה תמידית או לליווי בגלל הנכות בה הוא לוקה והוא אינו יכול להיכלל במסגרת חינוכית.

3. לילד בעל הצרכים המיוחדים יש בעיות רפואיות נוספות לנכותו שמחייבות השגחה צמודה וטיפול.

1. דרגת נכותו היא 60% ומעלה והניידות ללא רכב עלולה לסכן את בריאותו.

2. קיימת מוגבלות בהליכה והילד משתמש בכיסא גלגלים לצורך ניידות.

3. הילד נכה ברגליו והוא זקוק לרכב לשם ניידות.

4. תעודת עיוור – הילד מחזיק בתעודה זו.

זכויות רפואיות למבוגרים בעלי צרכים מיוחדים

ראו גם:

נגישות וזכויות רפואיות לבעלי מוגבלות בניידות

זכויות רפואיות לבעלי פיגור שכלי

שיקום חוץ ביתי לבעלי מוגבלויות

Exit mobile version